Posted by: jjboylaw | 20 มกราคม 2009

รวมพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2475

พระราชบัญญัติ ยกเว้นความผิดให้แก่ผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2476

พระราชบัญญัติ ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิดกฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2483

พระราชบัญญัติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. 2526

พระราชบัญญัติ ยศตำรวจ พ.ศ. 2480

พระราชบัญญัติ ยศตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512

พระราชบัญญัติ ยศทหาร พ.ศ. 2479

พระราชบัญญัติ ยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497

พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510

พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติ รถยนต์ทหาร พ.ศ. 2476

พระราชบัญญัติ รถลาก ร.ศ. 120

พระราชบัญญัติ ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501 พ.ศ. 2508

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521

พระราชบัญญัติ ระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520

พระราชบัญญัติ รักษาคลอง ร.ศ. 121

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ รับรองการกู้เงินนอกประเทศ พ.ศ. 2500

พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

พระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479

พระราชบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2485

พระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พ.ศ. 2480

พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497

พระราชบัญญัติ รายได้สุขาภิบาล พ.ศ. 2498

พระราชบัญญัติ เรือนจำทหาร พ.ศ. 2479

พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2510

พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2523

พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505

พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525

พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2478

พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483

พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ ล้อเลื่อน พ.ศ. 2478

พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2507

พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485

พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: