Posted by: jjboylaw | 12 กุมภาพันธ์ 2009

ติดตามต่อที่ ข้อสอบกฎหมาย ข้อสอบเนติบัณฑิต

รวมแนวข้อสอบกฎหมาย

ข้อ 7 ในการประชุมใหญ่สามัญของบริษัทแสงทอง จำกัด มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
นายแดงผู้ถือหุ้นชนิดระบุชื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด้วยคนหนึ่งตามมติที่ประชุมใหญ่ ปรากฏว่านายแดงออก
เสียงเลือกตนเป็นกรรมการ นายดำผู้มิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการคัดค้าน ต่อมา 6 เดือน มีการประชุมใหญ่
วิสามัญพิจารณาเรื่องซื้อที่ดินหนึ่งแปลง เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท ก่อนที่จะลงมติ นายขาว นายเขียว นายม่วง ผู้
ถือหุ้นทั้งสามคนขอให้ลงคะแนนลับ ประธานที่ประชุมจึงขอมติที่ประชุมใหญ่ว่าจะลงคะแนนลับหรือไม่ ผู้ถือ
หุ้นส่วนมากเห็นว่าไม่ควรลงคะแนนลับ ประธานจึงให้ลงคะแนนโดยวิธีชูมือ มติที่ประชุมใหญ่ให้ซื้อทดี่ นิ หนงึ่ แปลง
ได้ ดังนี้ มิติที่ประชุมใหญ่ทั้งสองเรื่องดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (36-1/2526)

ข้อ 8 บริษัทแสงทอง จำกัด นายแสงเป็นกรรมการผู้จัดการนายทองเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งมี
หุ้นจำนวนมากและผู้ถือหุ้นส่วนมากได้ให้ความไว้วางใจ นายทองแต่ผู้เดียวเห็นว่าบริษัทขาดทุนควรเลิก จึงฟ้อง
บริษัทแสงทองจำกัด ขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัท นายแสงกรรมการผู้จัดการยื่นคำให้การต่อสู่คดีว่าบริษัทไม่ขาดทุน
ไม่มีเหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทผู้ถือหุ้นไม่มีอำนาจฟ้อง แต่ในที่สุดนายแสงกับนายทองยอมตกลงกันเลิกบริษัท
และตั้งนายเงินเป็นผู้ชำระบัญชีศาลได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และพิพากษาให้เป็นไปตามที่ยอม
ความกันนั้น คดีไม่มีการสืบพยาน ศาลมิได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงว่ามีเหตุจะเลือกบริษัทได้ตามที่นายทองกล่าว
อ้าง ดังนี้ นายเงินผู้ชำระบัญชีมีสิทธิขอจะจดทะเบียนเลือกบริษัทแสงทอง จำกัด หรือไม่ (37-1/2527)

ข้อ 9 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัสดุก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์ค้าขายวัสดุก่อสร้าง นายแสงหุ้นส่วนไม่
จำกัดความรับผิดเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ นายสิน นายสอน เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วน
จำกัดวัสดุก่อสร้างเป็นหนี้นายสีในการซื้อขายวัสดุก่อสร้างแต่ยังไม่ได้คิดบัญชีกัน ต่อมานายสินได้คิดบัญชีกับ
นายสีเป็นที่เรียบร้อย ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัสดุก่อสร้างเป็นหนี้นายสีหนึ่งแสนบาท นายสินทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้
นายสีไว้ในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัดวัสดุก่อสร้าง ผิดนัดชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ แต่ยังคงทำการค้า
ตลอดมา ดังนี้ นายสีจะฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดวัสดุก่อสร้างและหุ้นส่วนทุกคนให้ชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้
ได้หรือไม่ (38-1/2528)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: